Kwaliteitswaarborg en privacyverklaring

 

Ik ben gediplomeerd leerkracht en kindercoach. Ik werk met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals wettelijk verplicht.
Alle gegevens van cliënten worden bewaard volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden.

Privacyverklaring praktijk be Kindcoaching
Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van AVG, is praktijk be Kind coaching, gevestigd te Veghel, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 78260795.

Indien wij op onze website van cookies gebruik maken, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Persoonsgegevens

• Doel van verwerking

Wij gebruiken u persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens net voor andere doeleinden.

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geef, telefonisch, per mail, via website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

• Verwerken van persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

• Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van de persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider.
Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijk blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgesteld, worden bewaard in een deugdelijk afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang tot hebben.

Zonder uw toestemmingdelen wij uw gegevens niet, met andere partijen tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

We zijn uiteraard wel gehouden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkenen

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.
Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen

Google Analitics

Binnen de website/webshop worden Google Analitics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit Kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie “gegevens delen” in Google Analitics is uitgezet.